Informácie o spracúvaní osobných údajov uchádzačov v projekte Vzdelávanie pre prácu v dm drogerie markt, s.r.o.

Táto informácia sa poskytuje v súlade s čl. 13 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“) a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „Zákon“).

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje uchádzačov v projekte Vzdelávanie pre prácu v dm, je spoločnosť dm drogerie markt, s.r.o., so sídlom Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 31 393 781, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 8828/B (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa

Zodpovednú osobu prevádzkovateľa možno kontaktovať na adrese ochranaudajov@mojadm.sk.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania údajov je evidencia uchádzačov, resp. žiakov a ich zákonných zástupcov (ďalej len „uchádzač“) v rámci projektu „Vzdelávanie pre prácu v dm“ a v prípade uchádzačov vybraných z tejto evidencie aj uzatvorenie zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom, ktorého predmetom je úprava práv a povinností zmluvných strán v oblasti podpory vzdelávania, praktického vyučovania a v prípade uzatvorenia zmluvy podľa zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave v platnom znení (ďalej ako „Zákon o duálnom vzdelávaní“) aj úprava práv a povinností v systéme duálneho vzdelávania.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je vykonávanie predzmluvných opatrení a plnenie zmluvy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, resp. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona a na právnom základe splnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúcej zo Zákona o duálnom vzdelávaní, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, resp. § 13 ods. 1 písm. c) Zákona.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje uchádzačov (a ich zákonných zástupcov) v rozsahu registračného formulára uvedeného na internetovej stránke www.dm-vzdelavanie.sk. Vyplnenie registračného formulára a evidencia žiaka do databázy prevádzkovateľa sa považuje za predzmluvné opatrenie a je podmienkou uzatvorenia zmluvného vzťahu s uchádzačom.

V prípade, ak je s uchádzačom uzatvorená zmluva, jeho/jej osobné údaje môžu byť spracúvané aj na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to na nasledovné účely:

Práva dotknutej osoby

Uchádzač ako dotknutá osoba má (i) právo na prístup k svojim osobným údajom: o tom, či a aké osobné údaje o ňom dm spracúva; aký je účel spracúvania a kategórie osobných údajov; informácie o príjemcoch alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté ako aj aká je doba uchovávania osobných údajov. Ďalej má (ii) právo na opravu, (prípadné doplnenie) nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov; (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, v prípade, ak už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania; (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov a (vi) právo na prenosnosť údajov.

Uchádzač ako dotknutá osoba má taktiež (vii) právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, najmä pri podozrení, že sa jeho/jej osobné údaje sa spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

V prípade, ak uchádzač udelil prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie jeho údajov na iný účel spracúvania, má (viii) právo kedykoľvek udelený súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Forma uplatnenia práv dotknutej osoby

Kontaktné údaje prevádzkovateľa, na ktorých si uchádzač môže uplatniť svoje práva dotknutej osoby sú nasledovné:

V prípade uplatnenia práva dotknutej osoby, prevádzkovateľ môže najskôr požadovať ďalšie informácie na účel potvrdenia totožnosti osoby, ktorá si toto právo uplatnila.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované aj iným tretím stranám, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané a s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorený zmluvný vzťah a ktorí pri spracúvaní osobných údajov postupujú podľa jeho pokynov, a to najmä externým poskytovateľom služieb. Treťou stranou môžu byť aj zamestnanci prevádzkovateľa, a to iba v prípade ak je to potrebné na vyššie uvedené účely.

Cezhraničný prenos osobných údajov

Cezhraničný prenos osobných údajov do tretej krajiny mimo územia Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru sa neuskutočňuje.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje uchádzača – žiaka, s ktorým prevádzkovateľ uzatvoril zmluvu, sú spracúvané len po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu, potom budú tieto údaje vymazané, ak nie je ďalšie spracúvanie potrebné pre účely plnenia právnych povinností a pokiaľ neexistujú všeobecne záväzné právne predpisy (napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), ktoré by vyžadovali uchovávanie osobných údajov, pričom v takom prípade sa osobné údaje vymažú až po uplynutí stanovenej lehoty (spravidla päť až desať rokov).

Osobné údaje uchádzača, s ktorým prevádzkovateľ neuzatvoril zmluvu, budú vymazané po ukončení prijímacieho konania, a to: