Zisti viac o odbore Obchodná akadémia

Absolvent je pripravený na pracovné pozície zamerané na výkon ekonomických, obchodno-podnikateľských a administratívnych činností prierezovo vo všetkých odvetviach národného hospodárstva.

Povolania pre ktoré študijný odbor pripravuje:

 • odborný pracovník v oblasti účtovníctva a personalistiky,
 • špecialista pre materiálové zabezpečenie a zásobovanie,
 • všeobecný administratívny pracovník,
 • samostatný spolupracovník v oblasti finančníctva, verejnej správy a samosprávy.

Po ukončení prípravy na povolanie absolvent dokáže:

 • zostaviť finančný plán a rozpočet spoločnosti,
 • vykonať odborné činnosti z oblasti účtovníctva, odmeňovania, rozpočtovania a financovania spoločnosti,
 • ovláda správne vedenie účtovníctva v celom rozsahu,
 • vie sa orientovať v oblasti mzdovej a personálnej agendy,
 • vie vypracovať cenové kalkulácie, pripraviť podklady k spracovaniu faktúr a pre skladové hospodárstvo,
 • vedie obchodné rokovanie s dodávateľmi a odberateľmi,
 • je schopný pripraviť prezentačné a predajné akcie na podporu predaja,
 • ako administratívny pracovník dokáže zabezpečiť administratívnu podporu pre manažment,
 • zabezpečuje tiež platobný a obchodný styk klientov pošty, bánk a poisťovní, evidenciu a archiváciu dokumentov klientov,
 • ovláda vybavovanie komunikácie s externými partnermi a štátnymi inštitúciami v slovenskom i cudzom jazyku,
 • naučí sa desaťprstovú hmatovú techniku.

Prihlás sa
pridaj sa k nám

Pridaj sa k nám