Zisti viac o odbore Obchodný pracovník
 • Absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať činnosti obchodno-podnikateľského charakteru a poskytovať služby v oblasti obchodu.
 • Po nadobudnutí praxe je pripravený pracovať ako prevádzkový a riadiaci pracovník na úseku:
 • obstarávania,
 • nákupu a predaja tovarov,
 • skladového hospodárstva,
 • vybavovania a vyhotovovania písomností spätých s touto činnosťou,
 • a zisťovania ekonomických efektov podnikania.
 • Absolvent má mať prehľad v nasledovných okruhoch:
 • problematika fungovania obchodu v trhovej ekonomike,
 • základy vnútorného a zahraničného obchodu,
 • základné faktory ovplyvňujúce výkon obchodu,
 • druhy tovarov a ich charakteristické vlastnosti, šírka a hĺbka sortimentu,
 • zásady rozhodovacieho procesu a odbytovej techniky,
 • tvorba cien, organizáciu nákupu a predaja (príprava, priebeh, zúčtovanie),
 • možné riziká obchodno-podnikateľskej činnosti,
 • zásady hospodárenia a kontroly obchodnej jednotky.
 • Po ukončení štúdia získava absolvent maturitné vysvedčenie, čím dosiahne úplné stredné odborné vzdelanie.

Prihlás sa
pridaj sa k nám

Pridaj sa k nám